گفتار درمانی و شکاف لب و کام


4380
توضیحات تکمیلی

نقش گفتاردرمانگر در روند درمان شکاف کام و لب، زمان شروع گفتار درمانی، نقش خانواده در روند درمان، کاهش آثار شکاف لب و کام در گفتار