کارگاه بین المللی NIDCAP 3

توضیحات تکمیلی

آموزش ارزیابی پارامترهای مهم در محیط بستری نوزاد و آموزش عملی نحوه تکمیل کردن برگه ارزیابی و مشاهده عینی رفتار نوزاد و...