کارگاه بین المللی NIDCAP 2


3817
توضیحات تکمیلی

مناسب سازی محیط حمایتی برای نوزاد، نقش والدین در مراقب آغوشی، آموزش جابجایی و انتقال نوزاد و همچنین اصلاح وضعیت های نوزاد در کارگاه بین المللی NIDCAP