کارگاه بین المللی NIDCAP


4091
توضیحات تکمیلی

مقدمه ای بر NIDCAP، اهمیت پیش آگاهی عصبی-تکاملی نوزاد و نقش آن در آینده و ارتباط بین بافت مغز و تکامل نوزاد، درک زبان شیرخوار با تکیه بر مشاهدات و خواسته های او نظیر تغذیه و شرایط آن و...