کاردرمانی، فراسوی یک معجزه


4144
توضیحات تکمیلی

کاردرمانی، فراسوی یک معجزه: براساس پژوهش و مصاحبه تصویری با والدینی که مسیر کاردرمانی را حداقل بیش از یک سال طی کرده بودند و با دیدن پیشرفت کودکانشان با عشق تمام سختی این همراهی را پذیرفته بودند تا بتوانند کیفیت زندگی بالاتری را برای آنان رقم بزنند.