ویدیوبوک مراقبت آغوشی


3520

در دوره ویدیوبوک مراقبت آغوشی خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

مراقبت آغوشی یک روش مراقبتی طبیعی، آسان و عاطفی است که در طی آن نوزاد در تماس پوست با پوست بر روی سینه والدین بخصوص مادر، قرار می گیرد...