ویدیوبوک مراقبت آغوشی

توضیحات تکمیلی

مراقبت آغوشی یک روش مراقبتی طبیعی، آسان و عاطفی است که در طی آن نوزاد در تماس پوست با پوست بر روی سینه والدین بخصوص مادر، قرار می گیرد...