ویدیوبوک رسانه و دلهره های کودکی


5160
توضیحات تکمیلی

رسانه و دلهره های کودکی

در دنیای رسانه ای شده امروز که در آن رسانه نه خیر مطلق است نه شر مطلق، سواد رسانه ای بهترین مأمنی است که با تکیه بر آن می توان از اثرات منفی و مخرب رسانه ها در امان ماند و از محاسن و فوایدشان بهره مند شد. 

فراگیری سواد رسانه ای برای والدین ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا با تکیه بر مهارت چندگانه خود در این زمینه بتوانند پیامها و تاثیرات نامرئی رسانه ها را در زندگی خود و فرزندانشان ارزیابی و مدیریت کنند.

ارمغان این درک مبتنی بر دانش و مهارت، پرورش فرزندانی خلاق و متفکر است که همواره با رویکرد انتقادی به سراغ ارزیابی رسانه ها میروند و با خودنظارتی کامل به همزیستی سالم و ایمن با رسانه ها می پردازند.

این کتاب صوتی به شما کمک می کند تا در ارزیابی رسانه های نوین، کارشناس شوید و به صورت تخصصی بتوانید ارزیابی انتقادی را به کودکان و نوجوان به صورت کاربردی آموزش دهید.