والدین و بلوغ نوجوانان


3829

در دوره والدین و بلوغ نوجوانان خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

بررسی و شناخت ویژگی های دوران بلوغ، تغییرات روانی و رفتاری شایع در دوران بلوغ، والدین و مدیریت بحران ها و چالش های دوران بلوغ، بلوغ جنسی، مراقبت های رفتاری دوران بلوغ، بلوغ زودرس، بلوغ اجتماعی، پیشگیری از رفتارهای پرخطر نوجوانان در دوره بلوغ، برخود خردمندانه با اشتباهات نوجوان، پذیرش استقلال نوجوانان، مساله انتخاب، هیجان طلبی، تاثیر الگو ها بر نوجوانان و... در مجوعه والدین و بلوغ نوجوانان.