مهارت های تکاملی نوزاد سالم


5069
توضیحات تکمیلی

مشاهده و سنجش مهارت های حسی، حرکتی و شناختی در نوزادان،بررسی مهارت های حسی-حرکتی نوزادان در بازه های سنی متفاوت، نقاط عطف مهارت های حرکتی نوزاد مانند سینه خیز رفتن و راه رفتن نوزاد و مهارت های کلامی و سخن گفتن نوزادان و... در مجموعه آموزشی مهارت های تکاملی نوزاد سالم.