مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس


5140

در دوره مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

مراقبت و نگهداري از نوزادان نارس

  • بسياري از والدين در مواجهه با تولد نوزاد كم وزن يا زودمتولد شده كه نيازمنداستفاده از دستگاههاي حمايتي  و بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مي شوند دچار عذاب وجدان مي شوند و به اشتباه دنبال چرايي و علت ماجرا مي گردند و متاسفانه شرايط استرس زايي را براي خود يا همسر مهيا مي كنند.
  • دلايل و علت هاي زيادي مي تواند زمينه ساز اين موضوع باشد كه كمكي به موقعيت فعلي والدين و نوزاد نمي كند و نخواهد كرد .
  • آنچه كمك كننده و موثر است ، ايجاد يك برنامه آگاهي بخشي و عملي براي استفاده از تك تك فرصت هاي موجودي كه مي تواند بار منفي اين موقعيت را كاهش دهد و از يك مشكل به يك راه حل عبور از بحران رسيد.
  • اين مجموعه با حمايت و مشاركت اداره سلامت نوزادان، والدين را در اين مسير خاص به طرز آرامش بخشي كمك خواهد كرد تا اين بحران با كمترين تنش رواني و جسمي به سوي سلامت نوزادهدايت شود .