مراقبت مشاهده محور در NIDCAP

توضیحات تکمیلی

استفاده از رفتارهای نوزاد جهت تغییر مراقبت ها