ماساژ نوزادان و شیرخواران


4992

در دوره ماساژ نوزادان و شیرخواران خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

دوره ماساژ نوزادان و شیرخواران تجربه حس لمس، مهمترین جریان اطلاعات و نیازی است که جسم شیرخوار در سالهای ابتدایی زندگی، به شدت به آن وابسته است و ادامه تأمین آن در سالهای بعدی نیز کمک کننده یکپارچگی رشد مغزی است. برای تقویت تعامل و رابطه کودک تحریک قشر مغزی از طریق تحریک حس لامسه به کودک این احساس را القا می کند که جهان پیرامونش چگونه جهانی است؟ آیا آرامش بخش است؟ آیا نگران کننده و ترسناک است؟ در نوزاد، دلبستگی به مادر و انتظارات نوزاد از او، مدل ذهنی ناخودآگاه را به وجود می آورد که تمام دریافت ها و تاثیرات آن تا سالهای سال بر ناخودآگاه او تأثیر دارد و ماساژ این کمک را به ذهن کودک می کند که جهان جایی برای رابطه های عمیق و صمیمی و آرامش بخش است، انجام حرکات ماساژ در چگونگی تکامل اولیه مغز، ناخودآگاه پیام امنیت را به کودک منتقل می کند و بررسی مؤلفه های دیگری مثل تأثیر انواع صدا و لالایی و عوامل محیطی مثل رنگ و صدای محیط و دیگر تحریکات محیطی کمک می کند تا نوزاد بهترین استفاده را در جهت بهره وری کامل از تقویت این عواطف و احساسات را در سالهای ابتدایی زندگی داشته باشد.