فیلم کارگاه رفتار خوانی نوزاد(ویژه کارکنان بخش و پزشکان)


8530
توضیحات تکمیلی

کارگاه تخصصی رفتار خوانی نوزاد، آشنایی با ابزار سنجش رفتار نوزاد و سازماندهی رفتار نوزاد