فیلم بودن یانبودن یک واژه(خانواده نوزادنارس)


6719
توضیحات تکمیلی

این‌مستند براساس پروژه مدل مراقبتی نیدکپ است که توسط اداره سلامت نوزادان با دعوت از بنیانگذار آن خانم دکتر الس در ایران پیگیری شد و در حال حاضر در بیشتر بخش های مراقبت ویژه نوزادان در حال اجرا می باشد ، هرچند بعضی از بخش ها‌فقط ظاهر و شکل مدل را پیاده سازی کردند و هنوز به ارتباطات انسانی در تیم سازی و کمک به مشارکت‌والدین نپرداختند... این مستند به همدلی و ارتباط والدین و‌مراقبین و کارکنان بخش می پردازد و نمونه ای از رفتار همدلانه‌را جستجو و نمایش می دهد، یک سال پس از ترخیص مادر و نوزاد از بخش، مادر هنوز جزئیات و احساسات موجود در رفتارهای پرسنل بخش به خوبی یادآوری می کند و به آن واکنش نشان می دهد و به مراقبین یادآور می شود که رفتارهای همدلانه آنها چقدر می تواند در کاهش تنش و استرس‌والدین‌اعجازگونه‌ عمل‌کند و خاطرات انسانی و ارزشمندی از خودبرجای گذارند و به زندگی شغلی خود معنایی غیرقابل وصف بدهند.