شیردهی نوزادان نارس


3912
توضیحات تکمیلی

نحوه دوشیدن شیر مادر برای نوزادان نارس بستری، تسهیل چالش ها و مشکلات شیردهی، ترکیب شیردوشی با پمپ یا دست، انواع وضعیت شیردهی مانند روش زیر بغلی و گهواره ای متقابل