شیردهی در شیرخواران دارای شکاف کام و لب


6259
توضیحات تکمیلی

تشخیص اولیه و انواع شکاف کام ولب در ارتباط با تغذیه شیرمادر، روند تغدیه با شیر مادر در شیرخواران شکاف کام ویا لب، سندروم های احتمالی همراه شکاف کام ولب، مدیریت شیردهی در وضعیت های شیردهی خاص،ملاحظات قبل و بعد عمل ترمیمی