شیردهی در شیرخواران دارای شکاف کام و لب

توضیحات تکمیلی

تشخیص اولیه و انواع شکاف کام ولب در ارتباط با تغذیه شیرمادر، روند تغدیه با شیر مادر در شیرخواران شکاف کام ویا لب، سندروم های احتمالی همراه شکاف کام ولب، مدیریت شیردهی در وضعیت های شیردهی خاص،ملاحظات قبل و بعد عمل ترمیمی