سفر به دنیای بارداری بدون نگرانی


7761
توضیحات تکمیلی

سفر به دنیای بارداری بدون نگرانی

برنامه ای مدون برای توانمندی بیشتر در دوران بارداری و رفع نگرانی های شایع در دوران بارداری با رویکرد مبتنی بر افزایش کیفیت سبک زندگی و سلامت جسم و روان مادر باردار در دوره آموزشی سفر به دنیای بارداری بدون نگرانی.

بررسی نگرانی های شایع مادران در دوران بارداری، مدیریت بحران و کنترل استرس و دلهره ها، غلبه بر وسواس ها در دوران بارداری، کسب آرامش، برنامه ریزی برای ایجاد زندگی با کیفیت در دوران بارداری، ورزشهای دوران بارداری و...