آشنایی با مراحل لیبر و فرایند زایمان


5897

در دوره آشنایی با مراحل لیبر و فرایند زایمان خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

آموزش های لازم جهت شناخت و آشنایی با مراحل و فرایندهای پیش رو در زایمان، لیبر، بعد از زایمان و همچنین آمادگی برای رویارویی با چالش های احتمالی در پروسه زایمان ماندد شناخت نوع درد، آمادگی برای پارگی کیسه آب و ...